Dasar Privasi

Dasar Privasi

1.    Latar belakang dasar 

Liberty Specialty Markets menyediakan barisan perkhidmatan insurans am komersial dan khusus yang luas di Malaysia. Kami komited untuk melindungi privasi data peribadi anda. 

Liberty Specialty Markets (Liberty) ialah nama perniagaan berdaftar bagi Liberty Specialty Markets Singapore Pte Limited, sebuah syarikat yang diperbadankan di Singapura (UEN 201538069C) dan beroperasi di Labuan, Malaysia, sebagai sebuah cawangan. Liberty diberi kuasa oleh Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan untuk mengendalikan perniagaan insurans am di Malaysia. Liberty ialah ahli Liberty Mutual Group yang berpangkalan di Amerika Syarikat”.

Dasar Privasi ini menjelaskan kaedah utama yang digunakan oleh Liberty untuk melindungi privasi anda dan cara Liberty mematuhi Prinsip Perlindungan Data, yang membentuk sebahagian daripada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. 

Dasar Privasi ini terpakai bagi mana-mana data peribadi yang anda beri kepada Liberty secara langsung dan mana-mana data peribadi yang dikumpulkan oleh Liberty tentang anda daripada sumber-sumber yang lain seperti pengantara atau broker. 

Istilah penting 

Data Peribadi ialah maklumat atau pendapat yang membolehkan orang lain mengenali anda. Hal ini termasuklah nama anda, tarikh lahir, jantina, butiran hubungan, maklumat kesihatan dan maklumat kewangan anda.

Maklumat peribadi sensitif ialah mana-mana data peribadi yang merangkumi maklumat perihal kesihatan atau masalah peribadi seseorang subjek data, pendapat politik, kepercayaan agama atau kepercayaan lain yang seumpamanya dan sabitan apa-apa kesalahan atau dakwaan sabitan apa-apa kesalahan.
 

2.    Mengapakah Liberty mengumpulkan data peribadi 

Liberty mengumpulkan data peribadi anda: 

 • untuk mentadbir perhubungan klien kami dengan anda (sebagai pihak yang dilindungi insurans, broker, atau pengantara) termasuk membantu anda dengan apa-apa maklumat atau pertanyaan yang anda mungkin ada tentang produk atau perkhidmatan Liberty; 
 • jika anda bakal menjadi pekerja Liberty; atau 
 • untuk menyediakan kepada anda produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Liberty. Hal ini boleh termasuk menawarkan polisi insurans, pengurusan risiko dan pengendalian tuntutan. Liberty boleh menggunakan data peribadi anda untuk menyemak sama ada anda layak untuk sesuatu produk atau perkhidmatan, menyediakan kepada anda sesuatu produk atau perkhidmatan atau membantu mengurus produk dan perkhidmatan tersebut. Hal ini boleh berlaku dalam konteks pengeluaran sebut harga insurans dan polisi insurans, polisi taja jamin insurans dan pengurusan tuntutan dan aduan. 

Liberty juga mengumpulkan data peribadi anda untuk: 

 • membangunkan dan mengenal pasti produk dan perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda, dengan mengendalikan penyelidikan produk dan perkhidmatan dan berkongsi maklumat anda dengan entiti Liberty yang berkaitan, supaya mereka dapat menawarkan kepada anda produk dan perkhidmatan; 
 • mewujudkan dan mentadbir perikatan dan pengaturan lain dengan pihak ketiga (dibincangkan di bawah ini) berhubung promosi, pentadbiran dan penggunaan produk dan perkhidmatan Liberty yang berkaitan; 
 • menjejaki penggunaan anda sewaktu anda menggunakan laman web, produk dan perkhidmatan kami dalam usaha meningkatkan pengalaman pengguna; dan 
 • memudahkan acara, perjumpaan dan aktiviti apabila anda melawat mana-mana lokasi pejabat kami di Australia. 

Kami juga boleh menggunakan maklumat anda sepanjang melaksanakan aktiviti perniagaan, termasuk untuk pelaporan dan analisis. Hal ini boleh termasuk penggunaan (sama ada dalam bentuk yang mengenal pasti atau tidak mengenal pasti anda, melalui pengagregatan) data peribadi anda untuk analisis data produk dan perkhidmatan, analisis trend data dan pembangunan strategi perniagaan.
 

3.    Apakah jenis data peribadi yang dikumpulkan oleh Liberty 

Data peribadi yang dikumpulkan oleh Liberty tentang anda akan bergantung pada sifat perhubungan kami dengan anda dan mungkin termasuk: 

 • •    nama anda, tarikh lahir, jantina, alamat surat-menyurat, nombor telefon, dan alamat e-mel; 
 • •    maklumat pengenalan seperti butiran pasport atau lesen memandu anda; 
 • •    butiran bank dan pembayaran; dan 
 • •    jika berkaitan, maklumat tentang pekerjaan anda seperti jawatan, sejarah pekerjaan dan akreditasi profesional. 

Memohon untuk sesuatu produk atau perkhidmatan khusus, atau membuat tuntutan, juga mungkin memerlukan kami mengumpulkan data peribadi tambahan tentang anda (sekiranya berkaitan dengan produk atau perkhidmatan tersebut), termasuk: 

 • sejarah insurans anda; dan 
 • maklumat kewangan anda seperti butiran akaun bank, maklumat pengebilan atau pengaturan pembayaran insurans untuk mengutip premium atau membayar tuntutan. 

Apabila anda membuat tuntutan dengan Liberty, kami mungkin mengumpulkan data peribadi yang sensitif. Sebagai contoh, berkaitan pembelian, atau pembuatan tuntutan di bawah dasar insurans kasualti, hal ini boleh termasuk apa-apa maklumat tentang keahlian persatuan profesional anda, maklumat kesihatan, kepercayaan agama, rekod jenayah, butiran kewangan dan dokumen pengenalan, sekiranya hal ini berkaitan. Secara lebih khusus, apabila anda mengambil sesuatu polisi atau membuat tuntutan dengan Liberty, kami boleh mengumpulkan maklumat yang berikut setakat yang berkaitan dengan polisi atau tuntutan yang berkenaan: 

 • •    butiran mengenai sabitan jenayah anda dan apa-apa maklumat yang berkaitan; 
 • •    butiran mengenai kesihatan fizikal dan mental anda, termasuk laporan perubatan, sinar-x dan ujian darah; dan 
 • •    maklumat yang boleh mendedahkan data peribadi sensitif anda, seperti waktu anda mengambil polisi atau sekiranya anda menentukan rawatan perubatan tertentu. 

Jika anda tidak memberi kepada kami data peribadi yang kami minta (atau yang diminta oleh pihak ketiga kami bagi pihak kami) kami mungkin tidak dapat menyediakan kepada anda jenis atau tahap produk atau perkhidmatan yang sewajarnya.
 

4.    Bagaimanakah Liberty mengumpulkan data peribadi

Liberty sebahagian besarnya mengumpulkan data peribadi secara langsung daripada anda sepanjang usaha menyediakan produk atau perkhidmatan kami dan pengendalian operasi perniagaan (sebagai contoh, penajajaminan, pemprosesan tuntutan, dsb) yang berkaitan dengan anda atau pihak yang anda wakili (sebagai contoh, jika mana-mana broker bertindak sebagai ejen anda).

Dalam sesetengah keadaan, kami boleh mengumpulkan data peribadi anda secara tidak langsung daripada pihak ketiga. Sebagai contoh, wakil bagi pihak yang diinsuranskan (seperti broker) mungkin memberitahu kami perihal orang lain yang mahukan manfaat perkhidmatan Liberty atau produk yang berkaitan. Satu lagi contoh, mungkin data peribadi seseorang pengarah, pegawai, profesional atau ahli kakitangan lain yang diberikan kepada kami oleh syarikat yang menerima perlindungan insurans. Dalam keadaan yang terhad, kami juga mungkin mengumpulkan maklumat tentang anda untuk sesuatu tuntutan yang anda buat daripada penyiasat peribadi atau melalui sumber yang tersedia kepada awam.

Liberty juga boleh mengumpulkan data peribadi anda melalui wakil kami sendiri atau pihak ketiga seperti ajuster kerugian, peguam, penginsurans, pekerja khidmat penjagaan kesihatan, atau saksi bagi sesuatu tuntutan.

Jika anda pihak ketiga yang membuat tuntutan terhadap mana-mana pihak yang dilindungi oleh insurans kami (sebagai contoh, individu atau entiti yang memegang polisi insurans dengan kami), kami boleh mengumpulkan data peribadi anda secara langsung daripada anda sewaktu anda membuat tuntutan atau aduan, atau apabila anda menghubungi kami melalui e-mel, telefon atau apa-apa komunikasi bertulis atau lisan. Kami juga boleh mengumpulkan data peribadi anda daripada pihak yang kami insuranskan, dan mana-mana pihak ketiga yang terlibat dalam polisi insurans berkenaan atau daripada tuntutan yang anda buat.
 

5.    Mendedahkan data peribadi anda 

Di Malaysia 

Liberty akan mendedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga di Malaysia dalam urus niaga biasa pengendalian operasi insurans, seperti memberi anda sebut harga insurans, memproses, menservis, mentadbir polisi dan tuntutan insurans anda, pentadbiran perniagaan kami dan sekiranya dibenarkan atau disyaratkan oleh undang-undang.

Sebagai contoh, dalam menyediakan perkhidmatan kami kepada anda, kami mungkin memberi maklumat kepada:

 • penginsurans yang lain; 
 • penginsurans semula (yang menyediakan insurans kepada Liberty sendiri atau penyedia insurans yang lain); 
 • pengantara insurans (contohnya, broker, ejen, serta wakil dan pengedar insurans dan insurans semula yang dilantik); 
 • pihak berkuasa kerajaan, badan industri atau sebagaimana yang disyaratkan oleh pihak berkuasa statutori atau kawal selia; 
 • penyedia analisis dan perkhidmatan pengesanan penipuan; 
 • penasihat Liberty sendiri atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga luar termasuk ajuster kerugian, peguam, penyiasat peribadi, juruaudit, akauntan dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang seumpamanya yang memudahkan pengendalian tuntutan. 

Liberty mengehadkan penggunaan dan pendedahan data peribadi anda hanya bagi tujuan yang telah dimaklumkan kepada anda (atau yang anda persetujui, mengikut keadaan) termasuk yang terdapat dalam Dasar Privasi ini. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat keadaan yang Liberty menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda untuk tujuan kedua jika: 

 • secara munasabah berbuat sedemikian adalah perlu. Sebagai contoh, Liberty boleh mendedahkan data peribadi anda kepada penyedia perkhidmatan sumber luar dalam menjalankan aktiviti perniagaan kami, seperti pengauditan, atau 
 • tujuan kedua berkenaan adalah ‘berkaitan’ dengan tujuan pengumpulan utama. Situasi ini boleh timbul jika mana-mana pihak ketiga telah dilantik bagi tujuan bertindak bagi pihak kami dalam hal tuntutan atau aduan yang difailkan terhadap kami. 

Had untuk menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda tidak terpakai bagi pemasaran langsung (rujuk Seksyen 9 di bawah ini).

Di luar Malaysia (iaitu, pendedahan rentas sempadan) 

Bagi tujuan yang dinyatakan di atas ini, Liberty juga boleh memindahkan data peribadi anda ke luar negara (iaitu, di luar Malaysia) sekiranya hal ini secara munasabah diperlukan bagi menyediakan kepada anda produk atau perkhidmatan, atau untuk memproses tuntutan, atau sebaliknya mengendalikan perniagaan kami. 

Sebagai contoh, bergantung pada produk atau perkhidmatan yang anda ada, kami mungkin memindahkan data peribadi anda kepada penginsurans, penginsurans semula, entiti Liberty Mutual Group dan penyedia pihak ketiga yang lain di luar negara (atau memberi mereka akses kepada data tersebut). Liberty juga boleh menyimpan maklumat anda pada awan pihak ketiga di luar negara atau penyedia penyimpanan berangkaian atau elektronik jenis yang lain. Entiti luar negara Liberty Mutual Group dan pihak ketiga yang dinyatakan di atas ini boleh terletak di negara-negara di luar Malaysia, termasuk: 

 • Amerika Syarikat;
 • Kanada; 
 • United Kingdom; 
 • Kesatuan Eropah; 
 • India; 
 • Australia; 
 • Hong Kong; dan 
 • Singapura. 

Dengan melantik Liberty bagi tujuan mengeluarkan polisi, mengakses mana-mana produk atau perkhidmatan Liberty, membuat tuntutan dan/atau memberi data peribadi anda kepada kami, tanpa apa-apa indikasi bertulis yang bertentangan (daripada anda kepada kami), anda bersetuju dengan kesemua pemindahan rentas sempadan yang secara munasabah diperlukan dan akses kepada data peribadi anda sebagaimana yang tertera dalam Dasar Privasi ini.
 

6.    Perkara yang dikehendaki oleh Liberty daripada anda (sewaktu memberi data peribadi orang lain kepada kami)

Apabila anda menyediakan kepada Liberty data peribadi tentang individu yang lain, kami bergantung kepada anda untuk mengendalikan tindakan tertentu dan mengesahkan bahawa anda telah melaksanakan tindakan tersebut. Kami menghendaki supaya anda: 

 • telah memastikan mereka tahu bahawa anda akan memberi maklumat mereka kepada Liberty (dan mengesahkan bahawa mereka bersetuju dengan hal ini); 
 • memberi satu salinan (atau butiran tentang tempat mereka boleh mendapati) Dasar Privasi ini; 
 • menjelaskan tujuan Liberty akan menggunakan data peribadi mereka dan bahawa jenis pihak ketiga yang mungkin menerima pendedahan data peribadi ini daripada Liberty tertera dalam Dasar Privasi ini; dan
 • menerangkan cara mereka boleh mengakses atau membetulkan maklumat mereka dan cara mereka boleh membuat aduan dengan merujuk pada Dasar Privasi ini. 

Sewaktu mendapatkan persetujuan individu yang lain supaya berkongsi data peribadi mereka dengan Liberty, hal ini boleh diberi kepada anda secara jelas atau secara tersirat tetapi mesti diniatkan untuk diberi secara jelas. Sekiranya anda telah melakukan mana-mana tindakan yang di atas ini, anda mesti memberitahu kami sebelum anda memberi kami data peribadi yang berkaitan. 

Jika Liberty memberi anda apa-apa data peribadi mengenai orang lain (termasuk jika anda bertindak sebagai wakil) anda mestilah hanya menggunakan data ini bagi tujuan yang dipersetujui secara jelas dan berlandaskan Dasar Privasi ini. 
 

7.    Keselamatan Data Peribadi anda 

Liberty menyimpan data peribadi dalam format elektronik dan juga bercetak dan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi data peribadi anda daripada salah guna, gangguan, kehilangan, akses tanpa izin, pengubahsuaian, dan pendedahan. Kami mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk mengekalkan keselamatan komputer dan rangkaian yang terkini dan menetapkan sekatan privasi yang jelas pada kesemua pihak ketiga yang akan mengendalikan data peribadi anda. 

Liberty akan menyimpan data peribadi anda bagi tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam Dasar Privasi ini. Sekiranya data peribadi anda yang kami simpan tidak lagi diperlukan bagi apa-apa tujuan, tertakluk pada mana-mana keperluan undang-undang untuk menyimpan data tersebut, kami akan mengambil langkah-langkah untuk memusnahkan data peribadi anda dengan selamat.
 

8.    Ketepatan akses kepada data peribadi anda 

Anda boleh mengakses atau meminta pembetulan data peribadi anda yang disimpan oleh Liberty tentang anda. Liberty, atas permintaan anda, akan memberi anda akses kepada data peribadi anda yang kami simpan melainkan terdapat pengecualian undang-undang yang mencegah kami daripada memberi anda akses kepada data tersebut. Sebagai contoh, sekiranya memberi akses akan memberi kesan yang tidak munasabah pada privasi individu yang lain, Liberty tidak akan memberi anda akses kepada data peribadi tersebut.

Jika Liberty tidak memberi anda akses, kami akan memberi anda sebab penafian tersebut dan memaklumkan anda tentang apa-apa pengecualian undang-undang yang menjadi sebab kami tidak dapat memberi maklumat ini kepada anda. Liberty boleh mendapatkan kembali daripada anda kos yang munasabah untuk mencari kembali dan memberi kepada anda data peribadi yang anda telah minta untuk akses.

Jika anda ingin mengakses atau membetulkan data peribadi anda, sila hubungi Pegawai Privasi Liberty (butiran di seksyen 12).

Permintaan anda untuk mengakses, membetulkan atau mengemas kini data peribadi anda akan dikendalikan secepat yang secara munasabah boleh dilakukan, dan kami akan menjawab anda tidak lewat daripada 21 hari dari permintaan anda yang asal.
 

9.    Memilih untuk tidak menerima maklumat pemasaran

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 2 ‘Mengapakah Liberty mengumpulkan data peribadi’, kami boleh menggunakan data peribadi anda untuk menawarkan kepada anda produk dan perkhidmatan yang kami percaya menarik minat anda dan kami boleh memberi data peribadi anda kepada syarikat kami yang berkaitan bagi tujuan itu.  

Walau bagaimanapun, jika pada bila-bila masa anda tidak lagi mahu menerima maklumat pemasaran perihal Liberty atau produk dan perkhidmatan berjenama syarikat yang berkaitan dengan kami, sila beritahu kami dengan menghubungi Pegawai Privasi Liberty. Kami akan bertindak dengan segera setelah menerima permintaan anda.
 

10.    Membuat Aduan 

Jika anda ingin membuat aduan tentang cara kami mengendalikan data peribadi anda atau anda ada pertanyaan berkaitan cara data peribadi anda dikumpulkan, digunakan atau didedahkan atau apa-apa pertanyaan lain yang berkaitan dengan Dasar Privasi ini, sila hubungi Pegawai Privasi Liberty:

Pos:                      Pegawai Privasi
                              9-7, Wisma UOA Damansara 2, No. 6, Jalan Changkat, Semantan, Damansara Heights 50490 Kuala Lumpur, Malaysia

Melalui e-mel:     Privacy.Officer.AP@libertyglobalgroup.com 

Liberty akan menjawab pertanyaan atau aduan anda secepat yang mungkin dan akan cuba menyelesaikan apa-apa aduan dalam tempoh 21 hari urus niaga. Jika ini tidak boleh dilakukan, kami akan menghubungi anda dalam tempoh tersebut untuk memaklumkan anda bahawa tempoh lanjut diperlukan untuk menilai penyelesaian aduan anda.
 

11.    Laman web Liberty 

Anda boleh melayari laman web Liberty (Laman) tanpa perlu memberitahu kami siapa anda atau mendedahkan apa-apa maklumat peribadi. Kami boleh menggunakan pelbagai teknologi untuk mengumpulkan maklumat secara pasif daripada anda sewaktu anda melayari Laman ini. Kami mengelog data bukan peribadi dan maklumat statistik am seperti nama domain, alamat Protokol Internet (IP) dan jenis pelayar. Sebagai contoh, kami boleh menggunakan "kuki" (gugusan maklumat yang diperuntukkan kepada anda oleh pelayan web kami sewaktu anda melayari Laman ini) cuma untuk menyimpan maklumat antara halaman. Kuki tidak digunakan untuk menyimpan atau menjejaki data peribadi anda sebagai pelawat pada Laman ini. Jika anda mahu, anda boleh menetapkan komputer anda supaya menolak kuki. Walau bagaimanapun, jika anda berbuat sedemikian, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk meminda perisian pelayar anda supaya melakukan hal ini. 
 

12.    Menghubungi Liberty Malaysia

Jika anda ingin mendapatkan akses kepada atau membetulkan data peribadi anda yang disimpan oleh Liberty Malaysia, memilih untuk tidak menerima maklumat pemasaran, membuat aduan berkaitan dengan data peribadi anda atau jika anda ada apa-apa pertanyaan berkaitan Dasar Privasi ini, sila hubungi Pegawai Privasi Liberty melalui:

E-mel:                 Privacy.Officer.AP@libertyglobalgroup.com 
Pos:                    9-7, Wisma UOA Damansara 2, No. 6, Jalan Changkat, Semantan, Damansara Heights 50490 Kuala Lumpur, Malaysia
Laman web:      www.libertyspecialtymarkets.com.my 
 

13.    Mengemas kini Dasar Privasi ini 

Liberty boleh mengemas kini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa, dan dalam apa jua keadaan, sekurang-kurangnya setiap tahun, untuk mencerminkan amalan semasa kami dan perubahan undang-undang, peraturan dan/atau standard industri. Dasar Privasi yang dikemas kini akan menggantikan versi yang terdapat pada Laman kami.

Dasar Privasi ini terakhir dikemas kini pada 8 Mac 2024. 
 

14.    Penerbitan

Dasar Privasi ini akan diterbitkan pada laman web Liberty Malaysia.